Kliknij tutajProjekt realizują:


Stowarzyszenie UŚMIECH

Urząd Miasta i Gminy KĘPNO

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A A A

Przedszkole w Mikorzynie

  • Przedszkole w Mikorzynie
    Przedszkole w Mikorzynie

Przedszkole czynne:
od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00

Dyrektor:
mgr Lidia Niechciał

Ogólna liczba dzieci: 69

Historia przedszkola
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie powstało w 1989r. Oddziały przedszkola mieszczą się w Domu Strażaka, którego pomieszczenia zostały zaadaptowane na przedszkole.
W roku 1990 ze względu na zwiększoną liczbę dzieci zaadaptowano salę gimnazjum oraz pomieszczenie na gabinet dyrektora. Sala ta została w czasie wakacji wyremontowana i przystosowana do pobytu dzieci. Zyskaliśmy w ten sposób jasną i przestronną salę z sanitariatami w której bawią się maluchy pod okiem opiekunów.
Od 1 stycznia 1991 roku placówka przechodzi pod zarządzanie Samorządu Terytorialnego jako zadanie własne. Jesteśmy przedszkolem Gminnym, działamy jako zakład budżetowy, zostały wprowadzone dodatkowe opłaty tzw. „czesne”, które jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przedszkola. 2002r Przedszkole nasze wzbogaciło się o nowy plac zabaw, uroczyście otwarty na festynie rodzinnym w miesiącu czerwcu. Pieniądze na tę inwestycję wyłożyły: UM i Gminy, Rada Sołecka oraz Rada Rodziców z zysku wypracowanego na zabawie karnawałowej.
W roku 2006 na emeryturę przechodzi pani mgr Nawrocka - dyrektor przedszkola. Na jej miejsce wchodzi pani mgr Lidia Niechciał której zostają powierzone od września obowiązki dyrektora.

Nasz priorytet:
Wychowanie dziecka zaradnego, przedsiębiorczego, kreatywnie i optymistycznie myślącego dziecka, które potrafi współdziałać z innymi.

WIZJA PRZEDSZKOLA
1.Wychowujemy dzieci jako optymistów.
2. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami ( tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji).
3. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
4. Dzieci są twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju.

MISJA PRZEDSZKOLA
W naszym przedszkolu:
- dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie,
- szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka,
- każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo,
- pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
- wychowujemy naszych wychowanków na kreatywnych i pełnych fantazji przedszkolaków,
- jesteśmy otwarci na propozycję i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
- służymy pomocą w razie trudności wychowawczych,
- przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych,
- zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy,
- organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, pikniki i uroczystości przedszkolne,
- prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci,
- zapewniamy wszechstronny rozwój  każdego dziecka.

Cel ogólny:
- rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,  jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Cele szczegółowe:
- wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich,
- wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywności, wiarę we własne możliwości,
- rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami,
- tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym  i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych
- angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola,
- zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola,
- promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Kryterium sukcesu
- wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
- wzbogacenie oferty  edukacyjnej przedszkola.
- wzrost skuteczności pracy przedszkola.
- upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
- zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
- zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
- wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
- upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

Planowane działanie w okresie najbliższych lat
- doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje, badanie gotowości do nauki w szkole,
- zajęcia wspomagające dla dzieci 5 – letnich, indywidualizacja oddziaływań
- zajęcia indywidualne dla dzieci 4 – letnich wspomagające rozwój
- poszerzenie form współpracy z rodzicami
- kontynuacja działań i wykorzystywanie projektów własnych, realizacja programu
„Optymistyczne Przedszkole”.

Metody pracy
- metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
- opowieść ruchowa
- gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
- pedagogika  zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
- gimnastyka mózgu P. Dennisona, ( kinezjologia edukacyjna),
- Metoda Dobrego Startu,
- relaksacja,
- techniki parateatralne, bajkoterapia,
- zabawy paluszkowe.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie 
wyników, wspomaganie rozwoju,
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji,
- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
- prezentacja dokonań dzieci ( występy, wystawy),
- teczki prac i innych dokumentów,
- arkusze obserwacji rozwoju dziecka,
- albumy, kroniki,
- materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy itp.),
- rozmowy.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy ( samoocena), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: ankiet , rozmów z nauczycielami, rodzicami; hospitacji, obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

System informowania rodziców  o postępach edukacyjnych dzieci
- nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
- nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
- informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
- rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych,
w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.

Zasady współpracy z rodziną
- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- konsultacje indywidualne,
- prowadzenie kącika dla rodziców ( informacje, eksponowanie prac),
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
- organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych i uroczystości przedszkolnych,
- konkursy, wycieczki,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym
Poszerzenie kontaktów, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.
Przedszkole systematycznie współpracuje z:
- Zespółem Szkół w Mikorzynie im. Jana Pawła II,
- Biblioteką szkolna,
- Radą Sołecką,
- Kołem Gospodyń Wiejskich,
- Związkiem Emerytów i Rencistów.

Współpraca przedszkola z instytucjami wspierającymi naszą działalność
- Urzędem Miasta i Gminy (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
- Komendą Powiatową Policji – bezpieczeństwo,
- Strażą Pożarną – bezpieczeństwo,
- Muzeum Ziemi Kępińskiej,
- Biblioteką Miejską i Powiatową,
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Sanepidem,
- Klub Seniora w Kępnie,
- włączenie się w organizowanie na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Rada Pedagogiczna
Dyrektor Przedszkola - mgr Lidia Niechciał
Grupa 2,5-3-4-latków - mgr Izabela Langner
Grupa 4-5-latki - mgr Małgorzata Jańska
Grupa 6-latków - mgr Małgorzata Jasiak
Grupa popołudniowa – Monika Gałka

Tradycje przedszkola

Do tradycji naszego przedszkola należy organizowanie uroczystości przedszkolnych: Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Nową imprezą wprowadzoną do naszego kalendarza jest ślubowanie przedszkolaków, które połączyliśmy z pieczeniem kiełbasek.
Zmieniliśmy także zasady organizowania balu karnawałowego dla Dzieci. Zabawę tę organizujemy w niedzielne popołudnie, zapraszając na nią wszystkie dzieci z naszej wioski. Rodzice mogą odpocząć sobie przy kawie, a dzieci wyśmienicie bawią się przy muzyce zespołu. Każdy może wygrać nagrodę w loterii fantowej i wykazać się umiejętnościami wokalnymi.

Dzieci dobrze czytające i piszące mobilizujemy do większego wysiłku przy redagowaniu gazetki-listu do chorego kolegi lub koleżanki. Dziecko, którego nieobecność spowodowana jest dłuższą chorobą, otrzymuje gazetkę, list opisujący wydarzenia w naszym przedszkolu. Grupę redakcyjną stanowią dzieci zdolne, reszta dzieci zajmuje się oprawą ilustracyjną.
Szczególną tradycją naszego przedszkola jest wysyłanie własnoręcznie zrobionych kartek świątecznych przez dzieci z okazji różnych okoliczności.

Wspaniałą okazją do poznawania i poszerzania wiadomości na temat najbliższego środowiska, jego tradycji i zwyczajów dotyczących Świąt Bożego Narodzenia są „Spotkania opłatkowe”. W miłej, pełnej ciepła i radości atmosferze dzieci rozmawiają z rodzicami o tradycjach i potrawach świątecznych.
Śpiewając kolędy, dzielą się opłatkiem oraz wykonują świąteczne stroiki. Takie spotkania dają rodzicom możliwość zaobserwowania dziecka na tle grupy, pozwala lepiej zrozumieć jego zachowanie i potrzeby.

W okresie Świąt Wielkanocnych ożywiamy zwyczaj chodzenia od wsi do wsi z tzw. gaikiem. Z przystrojonym wózkiem drabiniastym w kolorowe, wiosenne kwiaty wyruszamy wesołym korowodem z muzyką i piosenką przez wieś. Podtrzymując tradycję wędrujemy z piosenką do zaprzyjaźnionych sklepów z życzeniami od dzieci śpiewając. Uprzedzony personel sklepów, w których się zaopatrujemy, przygotowuje słodycze lub jajka.
Dni otwarte, które mają na celu zapoznanie dzieci i rodziców z naszym przedszkolem nie wyczerpują możliwości pomocy dziecku w adaptacji do nowych warunków. Rada pedagogiczna wypracowała program przedszkola przyjaznego dziecku i rodzicom w zakresie adaptacji do nowego środowiska.

Baza przedszkola
Przedszkole posiada cztery sale przedszkolne, tj.:
- salę przedszkolną dla dzieci 3-letnich,
- salę przedszkolną dla dzieci 4, 5-letnich,
- 2 sale przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Oprócz wymienionych sal przedszkolnych mieści się tu jadalnia, kancelaria, duże łazienki dla dzieci i personelu pedagogicznego. Sale są jasne i przestrzenne, wyposażone w różnorodne kąciki zainteresowań dla dzieci, meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne. Korytarze są szerokie i jasne, udekorowane pracami dzieci.


Przedszkole posiada również plac zabaw, który jest zagospodarowany i wyposażony w urządzenia zabawowe. Przedszkole zostało wybudowane przy parku, toteż dzieci mają możliwość szerokiego kontaktu z przyrodą w ciągu całego roku.
W parku znajduje się górka, w zimie dzieci mogą zjeżdżać na sankach, a w pozostałych porach roku lubią po niej biegać.